Algemene voorwaardens

Algemene voorwaarden Eye For Photography / www.eyeforphotography.nl

 

1. Algemeen
De foto’s op www.eyeforphotography.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Eye For Photography. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar zijn niet bestemd voor hergebruik, publicatie of consumptiezonder schriftelijke toestemming van Eye For Photography.

Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kunt u via info@eyeforphotography.nl met de fotograaf opnemen. Hiervoor gelden andere bestandsformaten en prijzen

Door het nabestellen van foto’s gaat de afnemer akkoord met de onderhavige voorwaarden door Eye For Photography gesteld.

Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bijv. van schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.

 

Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames, voor zover mogelijk, over gemaakt. Kosten die voortkomen uit het inhuren van modellen, voertuigen, visagist etc. worden niet door de fotograaf vergoed.

 

De fotograaf verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.

 

Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op www.eyeforphotography.nl is geplaatst.

De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of aan de andere kant, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. De fotograaf zal deze foto’s, indien de redenen door hem gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

Afwijkingen van, of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze

voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen wordt.

Bij afspraken geldt ten allen tijde dat wanneer de fotograaf door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, Eye For Photography daar niet verantwoordelijk voor is, maar verplicht zich wel om voor een passende oplossing dan wel vervanging te zorgen.

Bij gebruikmaking van de diensten van Eye For Photography in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Achteraf kan er geen beroep op Eye For Photography worden gedaan betreffende klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd. Het is de klant zijn eigen verantwoordelijkheid dit bij een professionele drukker te doen, zo niet, dan is Eye For Photography niet verantwoordelijk voor de eventuele slechte afdrukken of schade hieraan. Dit geldt voor de kleur, scherpte en kwaliteit van de afdruk.

2. Copyright

De fotograaf is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto’s, die door de fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden.

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen.

Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. De prijs op de offerte is tot 2 maanden na de offertedatum geldig, met bevestigen wordt de prijs vastgelegd.

De prijs luidt in euro’s.  Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:

– inclusief BTW en reiskosten

De door de gebruiker aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer de fabrieksprijzen van de zaken, met inbegrip van loonsommen. Indien het een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het daarvoor geldende uurtarief.

– Betaling

De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

Per opdracht wordt een betalingstermijn bepaald. De factuurprijs van bruidsfoto’s dient overgemaakt te zijn op het op de factuur genoemde rekeningnummer binnen 2 weken na het ontvangen van de foto’s op lage resolutie waarbij de betreffende factuur zit bijgesloten. Na ontvangst van het totale bedrag verplicht de fotograaf zich om de dvd met foto’s op hoge resolutie te overhandigen aan de wederpartij waarbij de wederpartij een formulier voor ontvangst ondertekend. Studioreportages dienen contant te worden betaald bij de studioreportage zelf. Zakelijke betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden. Voor digitale bruidsalbums dient een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag voor bestelling voldaan te worden. Het resterende bedrag dient overgemaakt te zijn op het op de factuur genoemde rekeningnummer binnen 2 weken na het ophalen van het album. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de hierboven bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. Indien de Wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

4. Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan alleen schriftelijk (aangetekend) of email

Annuleren voor fotoshoots dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval, dan zal Eye For Photography 50% van de anders gemaakte kosten in rekening brengen voor de wederpartij.

Bij het annuleren van een bruidsreportage, nadat de bevestiging hiervan is getekend door beide partijen, geldt de volgende annuleringsregeling:

– Annulering tot 6 maanden voor de bruidsreportage – geen annuleringskosten
– Annulering binnen 6 maanden tot de bruidsreportage – 10 % van het afgesproken bedrag van de bruidreportage
– Annulering binnen 5 maanden tot de bruidsreportage – 15 % van het afgesproken bedrag van de bruidreportage
– Annulering binnen 4 maanden tot de bruidsreportage – 20 % van het afgesproken bedrag van de bruidreportage
– Annulering binnen 3 maanden tot de bruidsreportage – 35 % van het afgesproken bedrag van de bruidreportage
– Annulering binnen 2 maanden tot de bruidsreportage – 50 % van het afgesproken bedrag van de bruidreportage
– Annulering binnen 1 maand tot de bruidreportage – 60 % van het afgesproken bedrag van de bruidreportage
– Annulering binnen 2 weken tot de bruidsreportage – 75 % van het afgesproken bedrag van de bruidreportage

Bij een gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, geldt een andere regeling. Hierbij dient de wederpartij een percentage van 10% te voldoen aan Eye For Photography . Hiervoor ontvangt de wederpartij een factuur. Onder geldige redenen voor het annuleren van een bruidsreportage vallen ziekte van de wederpartij, overlijden van de wederpartij of overlijden van de naaste familieleden van de wederpartij.

5. Publicatierecht

Er worden geen foto's geplaatst voor enige media en website's, alleen in overleg mer de afnemer. De afnemer en fotograaf informeren elkaar vooraf waar foto’s gepubliceerd (mogen) gaan worden en v.v.

BTW-nummer NL152691583B01

KvK 17221002

Eye For Photography